JWW-06, PLJW-06, SV-08, NV-08 N Uch Rinus fan't Suydevelt
född/2005-09-22

Faro fan't Suydevelt

Fjodor v. Oudsher Boaike v.h. Kremersveen

NLCh, JW, W-93, LuxCh
Foka v. Oudsher

Pepper fan't Suydevelt
Antar

Cindy v.d. Sint Jacob

WW-06, PLW-06, NLCh, VDHCh, EuW-05, CW-07, Winner-08
Else-Marie fan't Suydevelt

DKCh
Nörlund Darino

Int Ch, DKCh
Basco v.'t Boeterdiep
Freja
Dieuwke fan't Suydevelt Jesse Nimko fan't Frye Fjild
VDHCh, WW-97 Famke fan't Suydevelt